วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศ

การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

              ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรัง เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตรังเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร

คุณสมบัติ

รับเด็กที่มีอายุ ๓ – ๔ ปี (นักเรียนที่เกิดระหว่าง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และรับเด็กที่มีอายุ ๔ – ๕ ปี (นักเรียนที่เกิดระหว่าง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ใช้วิธีการจับฉลาก

หลักฐานการสมัคร

๑. สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ชุด (พร้อมฉบับจริง)

๒. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา  มารดา จำนวน ๑ ชุด (พร้อมฉบับจริง)

๓. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  ๒  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป

๒.  จำนวนนักเรียนที่รับ

ชั้นอนุบาลปีที่  ๑ จำนวน    ๙๐ คน

ชั้นอนุบาลปีที่  ๒ จำนวน    ๓๐ คน

๓.  วันและเวลาการรับสมัคร

๓.๑ รับใบสมัคร วันที่ ๙ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลตรัง

๓.๒ รับสมัคร วันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง

 ๔.  จับฉลาก

วันเสาร์ที่ ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับรายงานตัวเพื่อจับฉลากโดยนำเอกสารการสมัครมาแสดง ผู้ที่ไม่มารายงานตัวใน วัน เวลา  ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ )

๕.  ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  วันเสาร์ที่ ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐– ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนอนุบาลตรัง

๖.  มอบตัว

วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง

 เอกสารหลักฐานการมอบตัว

๖.๑ ใบรับมอบตัวนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลตรัง (กรอกรายละเอียดครบถ้วน)

๖.๒ สำเนาสูติบัตรจำนวน ๒ ชุด(พร้อมฉบับจริง)

๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา  มารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน ๒ ชุด(พร้อมฉบับจริง)

๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  ๒  นิ้ว  จำนวน  ๖  รูป

๖.๕ หลักฐานการตรวจกรุ๊ปเลือดของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

        นายสมใจ  ชูแก้ว

      (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง)

 

 

Loading