ขอแสดงความยินดีกับการได้รับรางวัลของนายสุทัศน์ เสียงเลิศและนางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 28 total

 28 total views

Read more

เผยแพร่ผลงาน วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Pratice) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ด้าน โดยใช้ LOTUS Model ของ นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 145 total

 145 total views

Read more