ผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้นิทานประกอบชุดกิจกรรมเสริม ประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย ในรูปแบบ Kids Story Model นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า

ผลงานวิธีการปฏิบัติท

Loading

Read more