ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) : รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ด้าน โดยใช้LOTUS Model : นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว

 74 total

 74 total views,  1 views today

Read more

ผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้นิทานประกอบชุดกิจกรรมเสริม ประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย ในรูปแบบ Kids Story Model นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า

ผลงานวิธีการปฏิบัติท

 163 total views,  1 views today

Read more