บทคัดย่อ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง อาชีพในชุมชน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 75 total

 75 total views,  1 views today

Read more

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการประยุกต์แบบสืบเสาะหาความรู้และแนวคิด STEM เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

 129 total

 129 total views

Read more