วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มปฐมวัยกลุ่มวิชาการไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมทัศนศึกษาออนไลน์ ชั้นปฐมวัย อ.1- อ.3

ชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรังร่วมกับสวนสัตว์สงขลา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม google  Meet  โดยพานักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Zoo Education Online Learning ประจำปีการศึกษา 2564 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรมจาก Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพ : คณะครูชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรัง

ข่าว : นางมยุรีย์  คันฉ่อง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

Loading