โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ให้เป็นสนามสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)

Loading