โรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 คน

Loading