โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรตามมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 

อบรมการใช้ Canva Liveworksheets Google Meet Google Form Google Sites

ครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านในควน และโรงเรียนบ้านหนองชวด ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading