เลื่อนกำหนด วัน เวลา การรายงานตัวเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   เลื่อนกำหนด วัน เวลา การรายงานตัวเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

……………………………………………….

                 ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 26 ราย และให้ผู้มีรายชื่อมารายตัว ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลับมาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้างและกระจายในหลายเขตพื้นที่และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและความปลอดภัยของผู้ปกครองและนักเรียน ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา ในการรายงานตัว ฯ จากวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เป็น วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.  ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมทั้งมอบตัวในคราวเดียวกัน โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครองจำนวน 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)

3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4. ข้อมูลกรุ๊ปเลือดของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง

ประกาศ  ณ  วันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2565

(นายสมใจ  ชูแก้ว)

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading