เผยแพร่ผลงาน วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Pratice) รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ด้าน โดยใช้ LOTUS Model ของ นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 221 total views,  2 views today