วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
เผยแพร่ผลงานครู

วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice )ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย นายสุทัศน์ เสียงเลิศ

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ ด้วย LOTUS Model นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading