วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารทั่วไปข่าวประกาศ

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

……………………………………………..

              ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาอนุบาลปีที่ 1 และ2 ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น

บัดนี้  โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 116 ราย และเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา  2565 จำนวน 62  ราย

ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

                               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                        ประกาศ  ณ  วันที่   17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565

(นายสมใจ  ชูแก้ว)

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

รายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์เข้าจับฉลากเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์เข้าจับฉลากเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Loading