วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารทั่วไปข่าวประกาศ

รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

…………………………………….

              ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง นั้น

บัดนี้  โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 26 ราย และขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง กรณีผู้ที่ไม่มารายงานตัวใน วัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                        ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

 

(นายสมใจ  ชูแก้ว)

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Loading