รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ (SMT) ประจำการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ (SMT)

ประจำการศึกษา 2565

…………………………………………………………

           ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าเรียนห้องเรียน “โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ (SMT) ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันพฤหัสบดีที่ 24  มีนาคม  2565  เวลา 10.00 – 12.00 น. นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ (SMT) ประจำปีการศึกษา  2565  ดังรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565

(นายสมใจ  ชูแก้ว)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

บัญชีรายชื่อนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ (หน้า 1)

บัญชีรายชื่อนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ (หน้า 2)

 

Loading