ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายณัฐ ลายทองสุก

ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

หัวหน้าฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย

นางสาวผุสดี บ่นหา

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางสมจิตร สัมพันธรัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นางปัทมาวดี ปราบปัญจะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางพรเพ็ญ ชูหลิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป