ผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) : รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ด้าน โดยใช้LOTUS Model : นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว

Loading