ผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้นิทานประกอบชุดกิจกรรมเสริม ประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย ในรูปแบบ Kids Story Model นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า

ผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ชื่อผลงาน การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้นิทานประกอบชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย ในรูปแบบ Kids Story Model เจ้าของผลงาน นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

Loading