วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ( English Program)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษ ( English Program)

——————————————————–

             ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2565 ตามประกาศลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกำหนดรับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศผลการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 – 16 มารายงานตัวและมอบตัว ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องนิลปัทม์  ชั้น 1 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมชำระเงินยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียน 17,000  บาท  หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ประกาศ ณ วันที่   15   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

(นายสมใจ  ชูแก้ว)

    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

Loading