ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ลานกิจกรรมใต้อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading