วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศ

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา  2565

……………………………………………………………………………..

              ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเลือกตั้งผ่านระบบ Google Form ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565  เวลา 08.30 – 11.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน  ได้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองในเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดจนฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้สมัคร 2 ทีม

บัดนี้ การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนได้ตรวจนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผล คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

อันดับ  1   ทีมอนุบาลตรังก้าวไกล    เบอร์  1                ได้  594   คะแนน

หัวหน้าทีม        เด็กหญิงพรปวีณ์   อุตตสุรดี                  ชั้น ป.5/6

รองหัวหน้าทีม   เด็กหญิงญพิภา     ทองหลิ้ม                ชั้น ป.4/1

สมาชิก เด็กหญิงกนกพรรณ  ทิพศรี                               ชั้น ป. 5/3

สมาชิก  เด็กชายนันทภพ  ธนิกโชคกอบกุล                   ชั้น ป. 3/6

สมาชิก  เด็กหญิงอินทุกร  ทวิสุวรรณ                              ชั้น ป. 4/4

สมาชิก  เด็กชายภูวณัฏฐ์  กาหยี                                     ชั้น ป. 3/2

สมาชิก  เด็กหญิงอุรัสยา รวมลาภ                                   ชั้น ป. 3/2

สมาชิก  เด็กหญิงเบญญาภา   โอภาสพิรม                     ชั้น ป. 4/6

สมาชิก  เด็กหญิงภัควลัญชญ์   สิงโต                             ชั้น ป. 4/1

สมาชิก  เด็กหญิงภัทรวดี    ทองสุวรรณ์                         ชั้น ป. 5/6

สมาชิก  เด็กหญิงวนัชพร    สุภาพ                                  ชั้น ป. 4/4

สมาชิก  เด็กชายอชิตพล   พงษา                                   ชั้น ป. 3/4

สมาชิก  เด็กชายวชิรวิทย์   โออินทร์                              ชั้น ป. 4/3

สมาชิก  เด็กหญิงพรรณปพร   ไชยแก้ว                         ชั้น ป. 5/6

อันดับ  2   ทีมเพื่ออนุบาลตรัง    เบอร์  2                     ได้  529   คะแนน

หัวหน้าทีม        เด็กหญิงวริศรา    แก้วเพ็ง                    ชั้น ป. 5/4

รองหัวหน้า       เด็กหญิงพรรณพิมพ์   ทองพุ่ม             ชั้น  ป.4/6

สมาชิก  เด็กหญิงขวัญชนก   ศึกสม                              ชั้น ป. 5/4

สมาชิก  เด็กหญิงณธิดา  ชัยเพชร                                ชั้น ป. 5/3

สมาชิก  เด็กหญิงโศภิตนภา  ชุมประยูร                        ชั้น ป. 3/6

สมาชิก  เด็กหญิงปัณชญา  เผือกชาย                          ชั้น ป. 3/5

สมาชิก  เด็กชายภูริณัฐ  สุดเม่ง                                    ชั้น ป. 4/4

สมาชิก  เด็กหญิงวรวลัญช์  นวลสุวรรณ์                       ชั้น ป. 4/5

สมาชิก  เด็กหญิงชวัญนุช  เชื้อชาญชัย                        ชั้น ป. 4/1

สมาชิก  เด็กชายป้องป่า  เพ็ญนุกูล                               ชั้น ป. 3/3

สมาชิก  เด็กหญิงจันทรรัตน์  ภิมันตกร                          ชั้น ป. 3/5

สมาชิก  เด็กชายวรบรรณ  ด้วงแก้ว                               ชั้น ป. 3/4

สมาชิก  เด็กหญิงวรพิชชา  ชูทรัพย์                              ชั้น ป. 4/3

สมาชิก  เด็กหญิงณฏัฐนรี  เอียดใหญ่                           ชั้น ป. 4/5

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  29 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565

 

(นายสมใจ    ชูแก้ว)

   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading