นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง มอบหมายให้ นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง และนางสาวผุสดี บ่นหา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการประชุม ประธาน รองประธาน และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินงาน เรื่อง การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง

 322 total views,  3 views today