นายปวร ทองบัว ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

Loading