ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 รับเงินนโยบายเรียนฟรี

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรังและคณะครูชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ดำเนินการให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ หน้าห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง  
ภาพ/ข่าว : นางมยุรีย์ คันฉ่อง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Loading