วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารทั่วไปจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเงินนโยบายเรียนฟรี

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรังและคณะครูชั้นประถมศึก๋ษาปีที่ 1 ดำเนินการให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ใต้อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ภาพกิจกรรม Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง
ภาพ/ข่าว : นางมยุรีย์ คันฉ่อง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ