ข้อมูลโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตราโรงเรียน “ดอกบัว”
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธนราภิบาล
สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ชมพู

สีฟ้า

สีชมพู

ปรัชญาโรงเรียน

มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ก้าวนำทางวิชาการ

คำขวัญ

 สร้างศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน บริการสังคม

วิสัยทัศน

“โรงเรียนอนุบาลตรังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม นิยมไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของความเป็นไทย มีศักยภาพเป็นพลโลก”

อัตลักษณ์

ยิ้มใส ไหว้สวย

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.