ข้อมูลโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราโรงเรียน “ดอกบัว”
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธนราภิบาล
พุทธศาสนสุภาษิต

ปญฺญาว  ธเนน  เสยฺโย

“ปัญญา  ประเสริฐกว่าทรัพย์”


 

สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ชมพู

สีฟ้า

สีชมพู

ปรัชญาโรงเรียน

รู้เวลา  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

คำขวัญ

สร้างศรัทธา  สามัคคี  มีความรู้  สู้งาน  บริการสังคม

อัตลักษณ์

พูดเพราะ  ยิ้มง่าย ไหว้สวย

เอกลักษณ์

มีคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ

จุดเน้น
  1. นักเรียนคุณภาพ(ดี เก่ง มีสุข)        
  2. ครูมืออาชีพ         
  3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
วิสัยทัศน

โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นโรงเรียนคุณภาพ มาตรฐานสากล   บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
  1. จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วม
  2. จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรม

    จริยธรรมและรักความเป็นไทย

  3. ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  4. ส่งเสริมบุคลากรให้รักองค์กร มีจริยธรรมและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563-2565

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและมีทักษะการเรียนรู้ใน                                      ศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา