กิจกรรมค่ายวิชาการออนไลน์ชั้นปฐมวัย อ.1-อ.3

คณะครูชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรัง ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการออนไลน์ ผ่านโปรแกรม google  Meet  ประจำปีการศึกษา 2564 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรมจาก Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพ : คณะครูชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรัง

ข่าว : นางมยุรีย์  คันฉ่อง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Loading