วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มปฐมวัยกลุ่มวิชาการ

กิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน์ชั้นปฐมวัย อ.1-อ.3

พระมหาธีระยุทธ จิตฺตปุญโญ,ดร. ผจล.วัดตันตยาภิรม เลข.จอ.เมืองตรัง ผู้ก่อตั้งชมรมจิตอาสาศาสนานำสุข. ให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรัง ในกิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม google  Meet  ประจำปีการศึกษา 2564 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพกิจกรรมจาก Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพ : คณะครูชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรัง

ข่าว : นางมยุรีย์  คันฉ่อง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Loading