การเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน และโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2564

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ให้เกียรติแก่ผู้บริหาร คณะครู

และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

นักเรียนพระราชทาน และโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading