การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องโครงการพิเศษ EP ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง     การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องโครงการพิเศษ EP

ปีการศึกษา 2565

………………………………….

            ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในห้องโครงการพิเศษ EP ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในห้องเรียนโครงการพิเศษ EP ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายฉบับนี้

อนึ่งขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อทุกคน มาสอบคัดเลือกเข้าเรียนในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หากไม่มาสอบตามวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าไม่มีความประสงค์เข้าเรียนในการเข้าเรียนห้องโครงการพิเศษ EP

ประกาศ  ณ  วันที่  11  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นายสมใจ  ชูแก้ว)

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ ชั้น ป.1 โครงการ English Program ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading