วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศ

การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๔  ทางโรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครคุณสมบัติและการสอบคัดเลือกดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑  มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา

๑.๒  มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ

๒. หลักฐานการสมัคร

๒.๑  ใบสมัครโรงเรียนอนุบาลตรัง

๒.๒  สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมแนบฉบับจริง)

๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจำนวน ๑ชุด (พร้อมแนบฉบับจริง)

๒.๔  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ ถ่ายไว้นานไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

๓. จำนวนนักเรียนที่รับ

จำนวน ๓๐ คน

๔. วัน เวลา การรับสมัคร และการสอบคัดเลือก

๔.๑ รับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  วันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องนิลปัทม์  อาคารเรียน ๕ ชั้น ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง

๔.๒  สอบคัดเลือก

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง  วิชาที่สอบคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และการสัมภาษณ์

๔.๓  ประกาศผล

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องวิชาการ อาคารเรียน ๕ ชั้น ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง

๔.๔  รายงานตัวและมอบตัว

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องนิลปัทม์ อาคารเรียน ๕  ชั้น ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง

๔.๕   หลักฐานการมอบตัว

๔.๕.๑ ใบรับมอบตัวนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลตรัง (กรอกรายละเอียดครบถ้วน)

๔.๕.๒ สำเนาสูติบัตร จำนวน ๒ ฉบับ (พร้อมแนบฉบับจริง)

๔.๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน ๒ ชุด (พร้อมแนบฉบับจริง)

๔.๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน ๒ ชุด (พร้อมแนบฉบับจริง)

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมใจ  ชูแก้ว)

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading