การรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   การรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

    ……………………………………………..

                  ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรัง เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนอนุบาลตรังเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียน จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร

คุณสมบัติ

รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ใช้วิธีการจับฉลาก

หลักฐานการสมัคร

– สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ชุด (พร้อมฉบับจริง)

– สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด (พร้อมฉบับจริง)

– รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒  นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๒.  จำนวนนักเรียนที่รับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  ๔๐  คน

๓.  วันและเวลาการรับสมัคร

๓.๑ รับใบสมัคร วันที่ ๒๑-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลตรัง

๓.๒ รับสมัคร วันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง

 ๔.  จับฉลาก

๔.๑ วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.ลงทะเบียนรับรายงานตัวเพื่อจับฉลากโดยนำเอกสารการสมัครมาแสดง

๔.๒ วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินการจับฉลากตามลำดับที่สมัคร กรณีผู้ที่ไม่มารายงานตัวใน วัน  เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

๕.  ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

๖.  มอบตัว

วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง

เอกสารหลักฐานการมอบตัว

๖.๑ ใบรับมอบตัวนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลตรัง (กรอกรายละเอียดครบถ้วน)

๖.๒ สำเนาสูติบัตรจำนวน ๒ ชุด (พร้อมฉบับจริง)

๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา  มารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน ๒ ชุด (พร้อมฉบับจริง)

๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  ๒  นิ้ว  จำนวน  ๖  รูป

๖.๕ หลักฐานการตรวจกรุ๊ปเลือดของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง

                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๕

(นายสมใจ  ชูแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading