การประเมิน นางสภารัตน์ รองเดช

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ชื่อผู้รับการประเมิน นางสภารัตน์ รองเดช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลตรัง

กรรมการ การประเมิน
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายประเสริฐ หนูนุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพงศ์ศักดิ์ จันทรเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะปัญญา

ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์