การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง ประเภทโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนมาตรฐานสากล วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading