การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดตรัง

นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง นำผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลตรัง เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดตรัง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 

ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading