การคัดเลือกตัวนักกีฬาวอลเล่ย์บอลทีมอนุบาลตรัง

นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนายการโรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬาวอลเล่ย์บอล ทีมอนุบาลตรัง เพื่อเข้าสู่โครงการพัฒนาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมคณะ นายเกียรติสิน สุขเกษม นางสาวอัจจณี ทองใบ นายธีรพล ดิสโร นายนนทกร ไพบูลย์
นายภาณุวัฒน์ พุดตาล

ภาพการคัดเลือกตัวนักกีฬาวอลเล่ย์บอลทีมอนุบาลตรัง

ข่าวโดย นายปวร ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

Loading