กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • แบบหนังสือลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • แบบหนังสือลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • แบบหนังสือลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
 • แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • แบบหนังสือลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

Loading