พิมพ์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีรุ่นที่ 3

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีรุ่นที่ 3
      นายพิรุณ พึ่งพานิช 
ศน.ชำนาญการ สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติเป็น
ประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่น
ที่ ซึ่งนายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครู คศ.3 ร.ร.อนุบาลตรังร่วมเป็นวิทยากร
และนางสุภาวดี ภูสุมาศ นางมยุรี คันฉ่อง และนางศศิวิมล ดาวังปา ครู ร.ร.
อนุบาลตรัง ร่วมเข้ารับการอบรม ณ ห้องพระเททวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
ระหว่างว
วันที่ 27-28  
กันยายน 2558

>>คลิกชมภาพการอบรม DLIT รุ่นที่ 3 ทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพพีธีมอบเกียรติบัตรรุ่นที่ 3 ทั้งหมดที่นี่<<

DLIT Trang1 R3 58 1

DLIT Trang1 R3 58 2

DLIT Trang1 R3 58 3

DLIT Trang1 R3 58 4

DLIT Trang1 R3 58 5

DLIT Trang1 R3 58 6

DLIT Trang1 R3 58 7

DLIT Trang1 R3 58 8

DLIT Trang1 R3 58 9

DLIT Trang1 R3 58 10}
DLIT Trang1 R3 58 11

DLIT Trang1 R3 58 12
DLIT Trang1 R3 58 14

DLIT Trang1 R3 58 15

DLIT Trang1 R3 58 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 ปี 58

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 ปี 58
นายฉลอง พูลสุทธิ์ 
ผอ.สพป.ตรังเขต 1 เป็นประธานในการเปิดงานเกษียณ
อายุราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 ณห้องภัชรัตน์
โรงแรมวัฒนาพาร์ค ร.ร.อนุบาลตรัง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกษียณอายุราชการ ซึ่งประกอบด้วย นายทวี ชัยแก้ว รองผอ. ร.ร.
อนุบาลตรัง นายกอบชัย สุขสวัสดิ์ ครู คศ.3 นางนิตยา รอดบุญ ครู
คศ.3 นายปรีชามหาโพธิ์สอง ครู คศ.2 แลนายสุพรรณ พรมดาน
นักการภารโรง 
วันที่ 25 
กันยายน 2558

>>คลิกชมภาพการเปิดงานเกษียณ58ทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพการมอบเกียรติบัตรฯทั้งหมดที่นี่<<

MutitajitTrang1 58 1

MutitajitTrang1 58 2

MutitajitTrang1 58 3

MutitajitTrang1 58 4

MutitajitTrang1 58 5

MutitajitTrang1 58 6

MutitajitTrang1 58 7

MutitajitTrang1 58 8

MutitajitTrang1 58 9

MutitajitTrang1 58 10

MutitajitTrang1 58 11}
MutitajitTrang1 58 12

MutitajitTrang1 58 13

MutitajitTrang1 58 14

MutitajitTrang1 58 15

MutitajitTrang1 58 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการและบุคลากรเกษียณอายุราชการพิธีรดน้ำให้พร ปี 2558

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการและบุคลากรเกษียณอายุราชการพิธีรดน้ำให้พร  ปี 2558
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในพิธีรดน้ำให้พรพิธีมุทิตาจิตข้าราชการและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 2558 ณ
ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลตรัง ซึ่งประกอบด้วย นายทวี ชัยแก้ว รองผอ. ร.ร.
อนุบาลตรัง นายกอบชัย สุขสวัสดิ์ ครู คศ.3 นางนิตยา รอดบุญ ครู คศ.3 นายปรีชามหาโพธิ์สอง ครู คศ.2 และนายสุพรรณ พรมดาน นักการภารโรง
วันพฤหัสบดีที่ 25 
กันยายน 2558

>>คลิกชมภาพงานมุทิตาจิตข้าราชการฯทั้งหมดที่นี่<<

MutetajitLunch 58 1

MutetajitLunch 58 2

 

MutetajitLunch 58 3

MutetajitLunch 58 4

MutetajitLunch 58 5

MutetajitLunch 58 7

MutetajitLunch 58 8

MutetajitLunch 58 10

MutetajitLunch 58 11

MutetajitLunch 58 12

MutetajitLunch 58 13}
MutetajitLunch 58 14

MutetajitLunch 58 15

MutetajitLunch 58 16

MutetajitLunch 58 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการและบุคลากรเกษียณอายุราชการหน้าเสาธง ปี 2558

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการและบุคลากรเกษียณอายุราชการหน้าเสาธง ปี 2558
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการกล่าว
อวยพรพิธีมุทิตาจิตข้าราชการและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 2558 ณ
บริเวณหน้าเสาธง ซึ่งประกอบด้วย นายทวี ชัยแก้ว รองผอ. โรงเรียนอนุบาล
ตรัง นายกอบชัย สุขสวัสดิ์ ครู คศ.3 นางนิตยา รอดบุญ ครู คศ.3 นายปรีชา
มหาโพธิ์สอง ครู คศ.2 และนายสุพรรณ พรมดาน นักการภารโรง
วันพฤหัสบดีที่ 25 
กันยายน 2558

>>คลิกชมภาพงานมุทิตาจิตหน้าเสาธงทั้งหมดที่นี่<<

MutetajitMoning 58 1

MutetajitMoning 58 2

 

MutetajitMoning 58 3

MutetajitMoning 58 4

MutetajitMoning 58 5

MutetajitMoning 58 6

MutetajitMoning 58 7

MutetajitMoning 58 9

MutetajitMoning 58 10

MutetajitMoning 58 11

MutetajitMoning 58 13}
MutetajitMoning 58 12

MutetajitMoning 58 13

MutetajitMoning 58 14
MutetajitMoning 58 11

MutetajitMoning 58 12

MutetajitMoning 58 13

MutetajitMoning 58 14

NewTeacher Jangtip 58 14

MutetajitMoning 58 16

MutetajitMoning 58 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ชั้น ป.6

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ชั้น ป.6 ปี 58
     นายนิวรรณ ไชยรัตน์ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) การ
ประดิษฐ์กระทง ชั้น ป.6/3 ณ ห้องสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ร.ร.อนุบาลตรัง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

>>คลิกเมาส์ชมภาพการเรียนการสอนทั้งหมดที่นี่<<

VanLonKarTong 58 1

VanLonKarTong 58 2

VanLonKarTong 58 3

VanLonKarTong 58 4

VanLonKarTong 58 5

VanLonKarTong 58 6

VanLonKarTong 58 7

VanLonKarTong 58 8

VanLonKarTong 58 9

VanLonKarTong 58 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ...24 พ.ย. 2558 15:50 - Super Userกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ชั้น ป.6

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ชั้น ป.6 ปี 58
      [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทา...24 พ.ย. 2558 11:53 - Super Userกิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2)

กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 2)
    &nbs [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทา...23 พ.ย. 2558 10:32 - Super Userกิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558(วันที่ 1)

กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1)
    &nbs [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการมอบรางวัลนักเรียนที่ได้...21 พ.ย. 2558 09:05 - Super Userกิจกรรมการมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกผลงานลงวารสารเพื่อนรัก

กิจกรรมการมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกผลงานลงวารสาร
เพื่อนรัก
     นายกิตติ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแนะแนวนักเรียนชั้น ป.6 เรี...20 พ.ย. 2558 12:05 - Super Userกิจกรรมการแนะแนวนักเรียนชั้น ป.6 เรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการแนะแนวนักเรียนชั้น ป.6 เรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 59
     ครู และเจ้าหน้าที่ฝ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมศึกษาดูงานการลดเวลาเรียนเพ...20 พ.ย. 2558 10:05 - Super Userกิจกรรมศึกษาดูงานการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นักศึกษาสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตตรัง

กิจกรรมศึกษาดูงานการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นักศึกษาสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตตรัง
     [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...