พิมพ์

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำความใรู้สู่ทักษะชีวิต ปี 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำความใรู้สู่ทักษะชีวิต ปี 2560
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
ในการเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่ทักษะชีวิต คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัด
สาริการาม อ.เมือง จ.ตรัง วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

>>คลิกชมภาพพิธีเปิดกิจกรรมภาคเช้าทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพกิจกรรมโครงการภาคบ่ายทั้งหมดที่นี่<<

CampKumnatumKuranuban60 1

CampKumnatumKuranuban60 2

CampKumnatumKuranuban60 3

CampKumnatumKuranuban60 4 OK

CampKumnatumKuranuban60 5.
CampKumnatumKuranuban60 6

CampKumnatumKuranuban60 7

CampKumnatumKuranuban60 8

CampKumnatumKuranuban60 9

CampKumnatumKuranuban60 10

CampKumnatumKuranuban60 11

CampKumnatumKuranuban60 12

CampKumnatumKuranuban60 13

CampKumnatumKuranuban60 14

CampKumnatumKuranuban60 15

CampKumnatumKuranuban60 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการตรวจสภาวะช่องปากนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการตรวจสภาวะช่องปากนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
    คณะทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลตรัง
ให้บริการในการตรวจสภาวะช่องปากแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง ประจำ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

>>คลิกชมภาพตรวจสภาวะช่องปากทั้งหมดที่นี่<<

1 DeltalAnubantrang60 1

1 DeltalAnubantrang60 2

1 DeltalAnubantrang60 3

1 DeltalAnubantrang60 4

1 DeltalAnubantrang60 5.
1 DeltalAnubantrang60 6

1 DeltalAnubantrang60 7

1 DeltalAnubantrang60 8

1 DeltalAnubantrang60 9

1 DeltalAnubantrang60 10

1 DeltalAnubantrang60 11

1 DeltalAnubantrang60 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    นายพิชัย มะนะสุทธิ์ กรรมการการผู้จัดการ และเจ้าของบริษัทโตโยต้า
เมืองตรังประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง Resurce Center โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

>>คลิกชมภาพประชุมคณะกรรมการฯทั้งหมดที่นี่<<

ParjumKammakan th1 60 1

ParjumKammakan th1 60 2

ParjumKammakan th1 60 3

ParjumKammakan th1 60 4

ParjumKammakan th1 60 5
.
ParjumKammakan th1 60 6

ParjumKammakan th1 60 7

ParjumKammakan th1 60 8

ParjumKammakan th1 60 9

ParjumKammakan th1 60 10

ParjumKammakan th1 60 11

ParjumKammakan th1 60 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมค่ายคุณธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนชั้นป.4 ปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมค่ายคุณธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียน
ชั้นป.4 ปีการศึกษา 2560
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็น
ประธานในการเปิดค่ายคุณธรรม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ วัดนิโครธาราม
อ.เมือง จ.ตรัง วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

>>คลิกชมภาพพิธีเปิดค่ายคุณธรรมป.4ทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพกิิจกรรมค่ายคุณธรรมป.4ทั้งหมดที่นี่<<

Camp KunnatumPor4 60 1

Camp KunnatumPor4 60 2

Camp KunnatumPor4 60 3

Camp KunnatumPor4 60 4

Camp KunnatumPor4 60 5

Camp KunnatumPor4 60 6

Camp KunnatumPor4 60 7

Camp KunnatumPor4 60 8

Camp KunnatumPor4 60 9.
Camp KunnatumPor4 60 10

Camp KunnatumPor4 60 11

Camp KunnatumPor4 60 12

Camp KunnatumPor4 60 13

Camp KunnatumPor4 60 14

Camp KunnatumPor4 60 15

Camp KunnatumPor4 60 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การแกะลายกระจกนักเรียนชั้นป.6/3 ปี 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การแกะลายกระจกนักเรียนชั้นป.6/3 ปี 2560
    ครูนิวรรณ ไชยรัตน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จัดการเรียนการ
สอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "การแกะลายกระจก" นักเรียนชั้น ป.6/3
โดยมีคุณครูวิทยากรรับเชิญพิเศษคุณครูสุดารัตน์(ครูทิพย์) สมาธิ และ
คุณครูปริศรา(ครูมด) เรืองฤทธิ์
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560

>>คลิกชมภาพการสอนแกะลายกระจกทั้งหมดที่นี่<<

Cut ClassPor6 3 60 1

Cut ClassPor6 3 60 2

Cut ClassPor6 3 60 3

Cut ClassPor6 3 60 4

Cut ClassPor6 3 60 5

Cut ClassPor6 3 60 6

Cut ClassPor6 3 60 7

Cut ClassPor6 3 60 8

Cut ClassPor6 3 60 9

Cut ClassPor6 3 60 10

Cut ClassPor6 3 60 11

Cut ClassPor6 3 60 12

Cut ClassPor6 3 60 13

Cut ClassPor6 3 60 14

Cut ClassPor6 3 60 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำ...26 มิ.ย. 2560 01:32 - Super Userกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำความใรู้สู่ทักษะชีวิต ปี 2560

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำความใรู้สู่ทักษะชีวิต ปี 2560
    นายกิตติศักดิ์ นา [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการตรวจสภาวะช่องปากนักเรีย...26 มิ.ย. 2560 00:39 - Super Userกิจกรรมการตรวจสภาวะช่องปากนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 2560

กิจกรรมการตรวจสภาวะช่องปากนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 2560
    คณะทันตแพทย์และเจ้าหน้าท [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึก...23 มิ.ย. 2560 10:30 - Super Userกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    นายพ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมค่ายคุณธรรมและพิธีแสดงตนเป...22 มิ.ย. 2560 22:18 - Super Userกิจกรรมค่ายคุณธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนชั้นป.4 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมค่ายคุณธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียน
ชั้นป.4 ปีการศึกษา 2560
    นายก [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลดเวลา...20 มิ.ย. 2560 00:00 - Super Userกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การแกะลายกระจกนักเรียนชั้นป.6/3 ปี 2560

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การแกะลายกระจกนักเรียนชั้นป.6/3 ปี [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการกรอกแบบขอรับเบี้ยหวัดบำ...19 มิ.ย. 2560 23:03 - Super Userกิจกรรมการกรอกแบบขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็ดบำนาญบำนาญพิเศษ  หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ ปี 2560

กิจกรรมการกรอกแบบขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็ดบำนาญบำนาญพิเศษ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสาม [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...