พิมพ์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีรุ่นที่ 3

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีรุ่นที่ 3
      นายพิรุณ พึ่งพานิช 
ศน.ชำนาญการ สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติเป็น
ประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่น
ที่ ซึ่งนายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครู คศ.3 ร.ร.อนุบาลตรังร่วมเป็นวิทยากร
และนางสุภาวดี ภูสุมาศ นางมยุรี คันฉ่อง และนางศศิวิมล ดาวังปา ครู ร.ร.
อนุบาลตรัง ร่วมเข้ารับการอบรม ณ ห้องพระเททวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
ระหว่างว
วันที่ 27-28  
กันยายน 2558

>>คลิกชมภาพการอบรม DLIT รุ่นที่ 3 ทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพพีธีมอบเกียรติบัตรรุ่นที่ 3 ทั้งหมดที่นี่<<

DLIT Trang1 R3 58 1

DLIT Trang1 R3 58 2

DLIT Trang1 R3 58 3

DLIT Trang1 R3 58 4

DLIT Trang1 R3 58 5

DLIT Trang1 R3 58 6

DLIT Trang1 R3 58 7

DLIT Trang1 R3 58 8

DLIT Trang1 R3 58 9

DLIT Trang1 R3 58 10}
DLIT Trang1 R3 58 11

DLIT Trang1 R3 58 12
DLIT Trang1 R3 58 14

DLIT Trang1 R3 58 15

DLIT Trang1 R3 58 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 ปี 58

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 ปี 58
นายฉลอง พูลสุทธิ์ 
ผอ.สพป.ตรังเขต 1 เป็นประธานในการเปิดงานเกษียณ
อายุราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 ณห้องภัชรัตน์
โรงแรมวัฒนาพาร์ค ร.ร.อนุบาลตรัง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเกษียณอายุราชการ ซึ่งประกอบด้วย นายทวี ชัยแก้ว รองผอ. ร.ร.
อนุบาลตรัง นายกอบชัย สุขสวัสดิ์ ครู คศ.3 นางนิตยา รอดบุญ ครู
คศ.3 นายปรีชามหาโพธิ์สอง ครู คศ.2 แลนายสุพรรณ พรมดาน
นักการภารโรง 
วันที่ 25 
กันยายน 2558

>>คลิกชมภาพการเปิดงานเกษียณ58ทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพการมอบเกียรติบัตรฯทั้งหมดที่นี่<<

MutitajitTrang1 58 1

MutitajitTrang1 58 2

MutitajitTrang1 58 3

MutitajitTrang1 58 4

MutitajitTrang1 58 5

MutitajitTrang1 58 6

MutitajitTrang1 58 7

MutitajitTrang1 58 8

MutitajitTrang1 58 9

MutitajitTrang1 58 10

MutitajitTrang1 58 11}
MutitajitTrang1 58 12

MutitajitTrang1 58 13

MutitajitTrang1 58 14

MutitajitTrang1 58 15

MutitajitTrang1 58 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการและบุคลากรเกษียณอายุราชการพิธีรดน้ำให้พร ปี 2558

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการและบุคลากรเกษียณอายุราชการพิธีรดน้ำให้พร  ปี 2558
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในพิธีรดน้ำให้พรพิธีมุทิตาจิตข้าราชการและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 2558 ณ
ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลตรัง ซึ่งประกอบด้วย นายทวี ชัยแก้ว รองผอ. ร.ร.
อนุบาลตรัง นายกอบชัย สุขสวัสดิ์ ครู คศ.3 นางนิตยา รอดบุญ ครู คศ.3 นายปรีชามหาโพธิ์สอง ครู คศ.2 และนายสุพรรณ พรมดาน นักการภารโรง
วันพฤหัสบดีที่ 25 
กันยายน 2558

>>คลิกชมภาพงานมุทิตาจิตข้าราชการฯทั้งหมดที่นี่<<

MutetajitLunch 58 1

MutetajitLunch 58 2

 

MutetajitLunch 58 3

MutetajitLunch 58 4

MutetajitLunch 58 5

MutetajitLunch 58 7

MutetajitLunch 58 8

MutetajitLunch 58 10

MutetajitLunch 58 11

MutetajitLunch 58 12

MutetajitLunch 58 13}
MutetajitLunch 58 14

MutetajitLunch 58 15

MutetajitLunch 58 16

MutetajitLunch 58 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการและบุคลากรเกษียณอายุราชการหน้าเสาธง ปี 2558

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการและบุคลากรเกษียณอายุราชการหน้าเสาธง ปี 2558
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการกล่าว
อวยพรพิธีมุทิตาจิตข้าราชการและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 2558 ณ
บริเวณหน้าเสาธง ซึ่งประกอบด้วย นายทวี ชัยแก้ว รองผอ. โรงเรียนอนุบาล
ตรัง นายกอบชัย สุขสวัสดิ์ ครู คศ.3 นางนิตยา รอดบุญ ครู คศ.3 นายปรีชา
มหาโพธิ์สอง ครู คศ.2 และนายสุพรรณ พรมดาน นักการภารโรง
วันพฤหัสบดีที่ 25 
กันยายน 2558

>>คลิกชมภาพงานมุทิตาจิตหน้าเสาธงทั้งหมดที่นี่<<

MutetajitMoning 58 1

MutetajitMoning 58 2

 

MutetajitMoning 58 3

MutetajitMoning 58 4

MutetajitMoning 58 5

MutetajitMoning 58 6

MutetajitMoning 58 7

MutetajitMoning 58 9

MutetajitMoning 58 10

MutetajitMoning 58 11

MutetajitMoning 58 13}
MutetajitMoning 58 12

MutetajitMoning 58 13

MutetajitMoning 58 14
MutetajitMoning 58 11

MutetajitMoning 58 12

MutetajitMoning 58 13

MutetajitMoning 58 14

NewTeacher Jangtip 58 14

MutetajitMoning 58 16

MutetajitMoning 58 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรัง ครบรอบ 55 ปี

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรัง ครบรอบ
55 ปี
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการกล่าว
เปิดงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน ครบรอบ 55 ปี กันยายน 2558 จัดให้มี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ เพื่อระลึกผู้ก่อตั้ง
โรงเรียนและเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล
ตรัง
วันพุธที่ 23 
กันยายน 2558

>>คลิกชมภาพงานวันคล้ายวันกำเนิดร.ร.ทั้งหมดที่นี่<<

KamnunAnubanTrang 58 1

KamnunAnubanTrang 58 2

 

KamnunAnubanTrang 58 3

KamnunAnubanTrang 58 4

KamnunAnubanTrang 58 5

KamnunAnubanTrang 58 6

KamnunAnubanTrang 58 7

KamnunAnubanTrang 58 8

KamnunAnubanTrang 58 9

KamnunAnubanTrang 58 10

KamnunAnubanTrang 58 11}
KamnunAnubanTrang 58 12

KamnunAnubanTrang 58 13

KamnunAnubanTrang 58 14

KamnunAnubanTrang 58 15

KamnunAnubanTrang 58 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์สังสรรค์วันป...09 ต.ค. 2558 14:39 - Super Userกิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์สังสรรค์วันปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 58

กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์สังสรรค์วันปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 58
      นายกิตติศักดิ์ นานช้า 
ผ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการรับการประเมินการตรวจเยี...09 ต.ค. 2558 12:49 - Super Userกิจกรรมการรับการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาตามเกณฑ์ SCQA

กิจกรรมการรับการประเมินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาตามเกณฑ์ SCQA
      &nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการรับบริจาคทรัพย์สินเครื่...07 ต.ค. 2558 11:47 - Super Userกิจกรรมการรับบริจาคทรัพย์สินเครื่องพิมพ์ให้แก่โรงเรียนอนุบาลตรัง 58

กิจกรรมการรับบริจาคทรัพย์สินเครื่องพิมพ์ให้แก่โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2558
     [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการเตรียมค...02 ต.ค. 2558 22:35 - Super Userกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพระดับโรงเรียน School Quality Award : SCQA

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพร [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู ...02 ต.ค. 2558 13:58 - Super Userกิจกรรมการต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.วัดน้ำคอก(ราษฎร์อนุกูล)

กิจกรรมการต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.
วัดน้ำคอก(ราษฎร์อนุกูล)
   [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงก...30 ก.ย. 2558 00:48 - Super Userกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีรุ่นที่ 3

กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีรุ่นที่ 3
    &nbs [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...