พิมพ์

กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณสมศักดิ์ศรี คงความดีคู่ความสุข ครูอนุบาลตรัง ปี 59

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณสมศักดิ์ศรีคงความดีคู่ความสุขครู
อนุบาลตรัง ปี 59

    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
ในการกล่าวคำอวยพรแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูโรงเรียนอนุบาลตรังที่เกษียณ
อายุราชการในปี 2559 จำนวน 3 ท่าน คือ คุณครูบุญยรัตน์ จันดี คุณครู
วิไลวรรณ สินสุวรรณ และคุณครูวัชรินทร์ มากช่วย ณ ห้องธนาภูมิ โรงแรม
ธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
คืนวันที่ 27 กันยายน 2559

>คลิกชมภาพกระบวนแห่ครูเกษียณพิธีเปิดทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพมอบดอกไม้มุทิตาครูเกษียณทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพการแสดงชุดต่างๆมุทิตาฯทั้งหมดที่นี่<

MutitaAnubanHotel 59 1

MutitaAnubanHotel 59 2

MutitaAnubanHotel 59 3

MutitaAnubanHotel 59 4

MutitaAnubanHotel 59 0

MutitaAnubanHotel 59 5

MutitaAnubanHotel 59 6

MutitaAnubanHotel 59 7

MutitaAnubanHotel 59 8

MutitaAnubanHotel 59 9

MutitaAnubanHotel 59 10

MutitaAnubanHotel 59 11

MutitaAnubanHotel 59 12

MutitaAnubanHotel 59 13

MutitaAnubanHotel 59 14

MutitaAnubanHotel 59 15

MutitaAnubanHotel 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2559
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
ในการกล่าวคำอวยพรแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูโรงเรียนอนุบาลตรังที่เกษียณ
อายุราชการในปี 2559 จำนวน 3 ท่าน คือ คุณครูบุญยรัตน์ จันดี คุณครู
วิไลวรรณ สินสุวรรณ และคุณครูวัชรินทร์ มากช่วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 27 กันยายน 2559

>คลิกชมภาพครูเกษียณกล่าวคำอำลา นร.ทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพนักเรียนรำอวยพรครูเกษียณทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพรดน้ำอวยพรครูเกษียณทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามช่วงชั้นทั้งหมดที่นี่<

MutitaAnuban 59 1

MutitaAnuban 59 2

MutitaAnuban 59 3

MutitaAnuban 59 4

MutitaAnuban 59 5

MutitaAnuban 59 6

MutitaAnuban 59 7

MutitaAnuban 59 8

MutitaAnuban 59 9

MutitaAnuban 59 10

MutitaAnuban 59 11

MutitaAnuban 59 12

MutitaAnuban 59 13

MutitaAnuban 59 14

MutitaAnuban 59 15

MutitaAnuban 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 คัดเลือกตัวแทน สพป.ตรังเขต 1 ปี 59

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
คัดเลือกตัวแทน สพป.ตรังเขต 1 ปี 59

      นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการ
จัดการเป็นเจ้าภาพฝ่ายสถานที่ ในการเป็นสนามแข่งขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัั้งที่ 66 คัดเลือกตัวแทน สพป.ตรัง เขต 1 กลุ่ม
สาระปฐมวัย กลุ่มสาระสังคมฯ และกลุ่มสาระการงานอาชีพอาชีพและเทคโน
โลยี (คอมพิวเตอร์)  
วันที่ 24 กันยายน 2559

>คลิกชมภาพการแข่งขันกลุ่มสาระคอมฯทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพกลุ่มสาระปฐมวัยและสังคมฯทั้งหมดที่นี่<

SingLapaTrang1 59 1

SingLapaTrang1 59 2

SingLapaTrang1 59 3

SingLapaTrang1 59 4

SingLapaTrang1 59 5

SingLapaTrang1 59 6

SingLapaTrang1 59 7

SingLapaTrang1 59 6

SingLapaTrang1 59 7

SingLapaTrang1 59 8

SingLapaTrang1 59 9

SingLapaTrang1 59 10

SingLapaTrang1 59 12

SingLapaTrang1 59 13

SingLapaTrang1 59 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระฉันเพลวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบรอบ 56 ปี ปี 59

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระฉันเพลวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบรอบ 56 ปี ปี 59
      พระราชวรกร เจ้าคณะจังหวัดตรังประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายพิชัย
มะนะสุทธิ์ 
อผู้จัดการและเจ้าของบริษัทโตโยต้าเมืองตรัง ประธานคณะกรรม
การโรงเรียนอนุบาลตรัง
ประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมทำกิจกรรมในพิธีทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรังครบรอบ 56 ปี ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 23 กันยายน 2559

>คลิกชมภาพทำบุญเลี้ยงพระวันกำเนิด ร.ร.ทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพมอบทุนการศึกษานักเรียนทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพคุณนันทพงศ์พงศ์สุวรรณมอบทุนฯที่นี่<

HappyBrithAnuban59 1

HappyBrithAnuban59 2

HappyBrithAnuban59 3

HappyBrithAnuban59 4

HappyBrithAnuban59 5

HappyBrithAnuban59 6

HappyBrithAnuban59 7

HappyBrithAnuban59 8

HappyBrithAnuban59 9

HappyBrithAnuban59 10

HappyBrithAnuban59 11

HappyBrithAnuban59 12

HappyBrithAnuban59 13

HappyBrithAnuban59 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรังครบรอบ 56 ปี ปี 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรัง
ครบรอบ 56 ปี ปี 2559

      พระครูเมธีวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม(วัดกุฎใน) อ.เมือง จ.ตรัง
ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสมศักดิ์ จุลรัตน์ อดีต ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง
ประธานฝ่ายฆารวาส พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันกำเนิดครบรอบ 56 ปี ของ
โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ อาคารเอนกประสงค์ และสนามกีฬาเอนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 23 กันยายน 2559

>คลิกชมภาพพิธีทำบุญวันกำเนิดโรงเรียนทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพพิธีตักบาตรวันกำเนิดโรงเรียนทั้งหมดที่นี่<
>คลิกภาพครูอนุบาลตรังแต่งกายแบบไทยทั้งหมดที่นี่<

HBD Anubantrang59 1

HBD Anubantrang59 2

HBD Anubantrang59 3

HBD Anubantrang59 4

HBD Anubantrang59 5

HBD Anubantrang59 6

HBD Anubantrang59 7

HBD Anubantrang59 8

HBD Anubantrang59 9

HBD Anubantrang59 10

HBD Anubantrang59 11

HBD Anubantrang59 12

HBD Anubantrang59 14

HBD Anubantrang59 15

HBD Anubantrang59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณสมศักดิ์ศรี ...30 ก.ย. 2559 12:52 - Super Userกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณสมศักดิ์ศรี คงความดีคู่ความสุข ครูอนุบาลตรัง ปี 59

กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณสมศักดิ์ศรีคงความดีคู่ความสุขครู
อนุบาลตรัง ปี 59

    นายกิตติ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชก...28 ก.ย. 2559 23:19 - Super Userกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2559

กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2559
    นายกิตติศักดิ์ นานช [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลป...27 ก.ย. 2559 01:12 - Super Userกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 คัดเลือกตัวแทน สพป.ตรังเขต 1 ปี 59

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
คัดเลือกตัวแทน สพป.ตรั [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระฉันเพลวัน...26 ก.ย. 2559 13:23 - Super Userกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระฉันเพลวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบรอบ 56 ปี ปี 59

กิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระฉันเพลวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนครบรอบ 56 ปี ปี 59
      พระราช [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันคล้ายวัน...24 ก.ย. 2559 16:26 - Super Userกิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรังครบรอบ 56 ปี ปี 2559

กิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรัง
ครบรอบ 56 ปี ปี 2559

      พระ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการอ่านสารวันสันติภาพสากล ป...21 ก.ย. 2559 15:31 - Super Userกิจกรรมการอ่านสารวันสันติภาพสากล ปี 2559 โรงเรียนอนุบาลตรัง

กิจกรรมการอ่านสารวันสันติภาพสากล ปี 2559 โรงเรียนอนุบาลตรัง
      นายกิตติศักดิ์ นานช้ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...