พิมพ์

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
   คณะครูช่วงชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรังกำหนดจัดกิจกรรมประกวด
มารยาทไทย ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรังมีความสำนึกอนุรักษ์ความเป็นไทยและ
ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม ณ 
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบลาตรัง 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

>>คลิกชมภาพประกวดมารยาทไทยทั้งหมดที่นี่<<

Marayatthai Patomwai59 1

Marayatthai Patomwai59 2

Marayatthai Patomwai59 3

Marayatthai Patomwai59 4

Marayatthai Patomwai59 5

Marayatthai Patomwai59 6

Marayatthai Patomwai59 7

Marayatthai Patomwai59 8

Marayatthai Patomwai59 9

Marayatthai Patomwai59 10

Marayatthai Patomwai59 11

Marayatthai Patomwai59 12

Marayatthai Patomwai59 13

Marayatthai Patomwai59 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการวัดและประเมินความรู้ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ สสวท.

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการวัดและประเมินความรู้ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ สสวท.
  นางพัทธกานต์ หนูนารถ ศึกษานิเทศ ชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
ตรวจเยี่ยมหน่วยสอบวัดและประเมินความรู้ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง ช่วงชั้น ป.2/2 3/5 5/1 และห้อง ป.6/1 ตามโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรนำร่องวิทยา
ศซาสตร์ระดับ ชั้นประถมศึกษา ที่เน้นกระบวนการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และ
การนำไปใช้ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

>>คลิกชมภาพบรรยากาศการทดสอบทั้งหมดที่นี่<<

Test Sorsorvortor60 1

Test Sorsorvortor60 2

Test Sorsorvortor60 4

Test Sorsorvortor60 5

Test Sorsorvortor60 6

Test Sorsorvortor60 7

Test Sorsorvortor60 8

Test Sorsorvortor60 9

Test Sorsorvortor60 10

Test Sorsorvortor60 11

Test Sorsorvortor60 12

Test Sorsorvortor60 13

Test Sorsorvortor60 14

Test Sorsorvortor60 15

Test Sorsorvortor60 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา
2559
    นางสุพร โขขัด ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย นำคณะครูและนักเรียนช่วงชั้นอนุบาล 1 และช่วงชั้น
อนุบาล 2 ปีการศึกษา 59 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ท่าอากาศยาน
ตรัง และอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.เมือง จ.ตรัง
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

>>ไฟล์ที่1คลิกชมภาพศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดที่นี่<<
>>
ไฟล์ที่2คลิกชมภาพศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดที่นี่<<
>>ไฟล์ที่3คลิกชมภาพศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดที่นี่<<

Patomwai Airport 59 1

Patomwai Airport 59 2

Patomwai Airport 59 4

Patomwai Airport 59 5

Patomwai Airport 59 6

Patomwai Airport 59 7

Patomwai Airport 59 8

Patomwai Airport 59 9

Patomwai Airport 59 10

Patomwai Airport 59 11

Patomwai Airport 59 12

Patomwai Airport 59 13

Patomwai Airport 59 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1/2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1/2560
     นายกิตติศักดิ์ นานช้า  ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
ดำเนินการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โรง
เรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

>>คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมครูทั้งหมดที่นี่<<

PajumKur2 60 1

PajumKur2 60 2

PajumKur2 60 3

PajumKur2 60 4

PajumKur2 60 5

PajumKur2 60 6

PajumKur2 60 7

PajumKur2 60 8

PajumKur2 60 9

PajumKur2 60 10

PajumKur2 60 11

PajumKur2 60 12

PajumKur2 60 13

PajumKur2 60 14

PajumKur2 60 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการวัดทักษะกระบวนการทางคณิตฯโครงการวิจัยเรื่องผลของการใช้บทเรียนPISA

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการวัดทักษะกระบวนการทางคณิตฯโครงการวิจัยเรื่องผลของการใช้บทเรียน PISA
     รองศาสตราจารย์วิชัย พาณิชย์สวย และคณะ จากมหาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต กทม.มาดำเนินการวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โครง
การวิจัย เรื่อง ผลการใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559-2560
ณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตรัง อ.เมือวง จ.ตรัง
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

>>คลิกชมภาพการทดสอบคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่นี่<<

PISA MacthPor4 60 1

PISA MacthPor4 60 2

PISA MacthPor4 60 3

PISA MacthPor4 60 4

PISA MacthPor4 60 5

PISA MacthPor4 60 6

PISA MacthPor4 60 7

PISA MacthPor4 60 8

PISA MacthPor4 60 9

PISA MacthPor4 60 10

PISA MacthPor4 60 11

PISA MacthPor4 60 12

PISA MacthPor4 60 13

PISA MacthPor4 60 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยนักเรียน...27 ก.พ. 2560 15:25 - Super Userกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
   คณะครูช่วงชั้นปฐม [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการวัดและประเมินความรู้ควา...24 ก.พ. 2560 00:46 - Super Userกิจกรรมการวัดและประเมินความรู้ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ สสวท.

กิจกรรมการวัดและประเมินความรู้ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ สสวท.
  นางพัทธกานต์ หนูน [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถ...22 ก.พ. 2560 12:23 - Super Userกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา
2559
    นางสุพร โขขัด ค [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลา...21 ก.พ. 2560 15:04 - Super Userกิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1/2560

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1/2560
    &n [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการวัดทักษะกระบวนการทางคณิ...21 ก.พ. 2560 13:43 - Super Userกิจกรรมการวัดทักษะกระบวนการทางคณิตฯโครงการวิจัยเรื่องผลของการใช้บทเรียนPISA

กิจกรรมการวัดทักษะกระบวนการทางคณิตฯโครงการวิจัยเรื่องผลของการใช้บทเรียน PISA
     ร [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลชน...21 ก.พ. 2560 00:25 - Super Userกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทองศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทองศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...