Ramvon  
               ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลตรังที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557           Julapone 58
                                                                                                                                                            By : Admin Niwan Chairat

พิมพ์

กิจกรรมการพิจารณาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี 2558

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 

กิจกรรมการพิจารณาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558
     นายฉลอง พูลสุทธิ์ 
ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการพิจารณาผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558 ประเภท
ผู้บริหาร และประเภทครูผู้สอน สังกัดสพป.ตรัง เขต 1 ศึกษานิเทศ และรอง
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และสพม.เขต 13 ประเภทครูผู้สอนนางสาวอตินุช
สรรเกียรติกุล ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง เข้าร่วมในการนำเสนอผลงานเพื่อรับ
การพิจารณา"คุรุสดุดี" ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพระเทพ
วิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

 >> คลิกเมาส์ชมภาพการพิจารณาทั้งหมดที่นี่ <<

Kurusadudee 58 1

Kurusadudee 58 2

Kurusadudee 58 3

Kurusadudee 58 4

Kurusadudee 58 5

Kurusadudee 58 6

 Kurusadudee 58 7

Kurusadudee 58 8

Kurusadudee 58 9

Kurusadudee 58 10

Kurusadudee 58 11

Kurusadudee 58 12

Kurusadudee 58 13

Kurusadudee 58 14

Kurusadudee 58 15

Kurusadudee 58 16

Kurusadudee 58 17

Kurusadudee 58 18

Kurusadudee 58 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการประชุมปฎิบัติการครูปฐมวัยจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 

กิจกรรมการประชุมปฎิบัติการครูปฐมวัยจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  นางสุพร โขขัด 
ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง หัวหน้าชั้นปฐมวัย ดำเนิน
การจัดการประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยวัยจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระยะที่ 1 โดยมีนางปฏิชาติ หนูนุ่ม ศน.สปพ.ตรัง เขต 1 ให้เกีนรติมาเป็น
ที่ปรึกษาในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง ระหว่าง
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558

 >> คลิกเมาส์ชมภาพการประชุมทั้งหมดที่นี่ <<

Luxsud Partomvai 58 1

Luxsud Partomvai 58 2

Luxsud Partomvai 58 3

Luxsud Partomvai 58 4

Luxsud Partomvai 58 5

Luxsud Partomvai 58 6

 Luxsud Partomvai 58 7

Luxsud Partomvai 58 8

Luxsud Partomvai 58 9

Luxsud Partomvai 58 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมกองยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลตรัง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 

กิจกรรมการตรวจเยี่ยมกองยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลตรัง
  นายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล 
รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังกล่าวต้อนรับ
คณะผูตรวจเยี่ยมจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนซึ่งนำ
อาจารย์วิรัตน์ ปองเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง (ห้อง E-Classroom) โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558

 >> คลิกเมาส์ชมภาพการตรวจเยี่ยมทั้งหมดที่นี่ <<

Uvakajart anuban 58 1

Uvakajart anuban 58 3

Uvakajart anuban 58 4

Uvakajart anuban 58 5

Uvakajart anuban 58 6

Uvakajart anuban 58 7

 Uvakajart anuban 58 8

Uvakajart anuban 58 9

Uvakajart anuban 58 10

Uvakajart anuban 58 11

Uvakajart anuban 58 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสาสนเทศทางการบริหาร DMC,EMIS,M-OBEC และ B-OBEC ปี 2558

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสาสนเทศทางการบริหาร DMC,EMIS,M-OBEC และ B-OBEC ปี 2558
    นางจุรี คีรีรัตรน์  
รองผอ.สพป.ตรังเขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานใน
การเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร(DMC,
EMIS,M-OBEC และ B-OBEC) รุ่น 1 โรงเรียนอนุบาลตรังนายนิวรรณ ไชยรัตน์
ครูผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (DBA) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ
สพป.ตรัง เขต 1 วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558

 >> คลิกเมาส์ชมภาพการประชุมทั้งหมดที่นี่<<

DBA TRANG1 58 1

DBA TRANG1 58 2

DBA TRANG1 58 3

DBA TRANG1 58 5

DBA TRANG1 58 4

DBA TRANG1 58 6

 DBA TRANG1 58 7

DBA TRANG1 58 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมเตรียมตัวรับการตรวจเยี่ยมจากสภากาชาดไทย

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมเตรียมตัวรับการตรวจเยี่ยมจากสภากาชาดไทย
    คุณครูปิยะพันธ์ กาฬวงศ์ 
ข้าราชการบำนาญดีตครูโรงเรียนอนุบาลตรัง
ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้เกี่ยวกับงานยุวกาชาดแก่นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลตรัง เพื่อเตรียมตัวรับการครวจเยี่ยมจากสภากาชาดไทย
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

 >> คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่<<

ICRI 58 1

ICRI 58 2

ICRI 58 3

ICRI 58 4

ICRI 58 5

ICRI 58 6

 ICRI 58 7

ICRI 58 8

ICRI 58 9

ICRI 58 10

ICRI 58 11

ICRI 58 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมการพิจารณาผู้ประกอบวิชาชีพ...25 พ.ค. 2558 17:59 - Super Userกิจกรรมการพิจารณาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

  กิจกรรมการพิจารณาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมปฎิบัติการครูปฐมว...23 พ.ค. 2558 11:06 - Super Userกิจกรรมการประชุมปฎิบัติการครูปฐมวัยจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

  กิจกรรมการประชุมปฎิบัติการครูปฐมวัยจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  นางสุพร โขขั [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการตรวจเยี่ยมกองยุวกาชาดโร...21 พ.ค. 2558 14:54 - Super Userกิจกรรมการตรวจเยี่ยมกองยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลตรัง

  กิจกรรมการตรวจเยี่ยมกองยุวกาชาดโรงเรียนอนุบาลตรัง
  นายเกียรติโญธิณล์ เจริญผล 
 [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด...16 พ.ค. 2558 17:40 - Super Userกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสาสนเทศทางการบริหาร DMC,EMIS,M-OBEC และ B-OBEC ปี 2558

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสาสนเทศทางการบริหาร DMC,EMIS,M-OBEC และ B-OBEC ปี 2558
    น [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมเตรียมตัวรับการตรวจเยี่ยมจ...12 พ.ค. 2558 22:19 - Super Userกิจกรรมเตรียมตัวรับการตรวจเยี่ยมจากสภากาชาดไทย

กิจกรรมเตรียมตัวรับการตรวจเยี่ยมจากสภากาชาดไทย
    คุณครูปิยะพันธ์ กาฬวงศ์ 
ข้ารา [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่...31 มี.ค. 2558 17:37 - Super Userกิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ณ จ.ภูเก็ต

กิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้
ณ จ.ภูเก็ต

    นายกิตติศักด [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว... Read More...