Ramvon  
               ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลตรังที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557            
                                                                                                                                                            By : Admin Niwan Chairat

พิมพ์

กิจกรรมการแนะแนวการสอบชิงทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 

 กิจกรรมการแนะแนวการสอบชิงทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ
   ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
โรงเรียนกวดวิชวิทยานุนุสรณ์ จ.ตรัง มาให้บริการ
แนะแนวการสอบชิงทุนการศึกษาแก่นักเรียน Mini English Program(MEP)
โรงเรียนอนุบาลตรังทุกระดับชั้นเรียน ทุนเรียนสิงคโปร์ และทุนเรียนประเทศ
อังกฤษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558  

>> คลิกเมาส์ชมภาพพการแนะแนวทั้งหมดที่นี่<<

Vitayanuson 58 1

Vitayanuson 58 2

Vitayanuson 58 3

Vitayanuson 58 4

Vitayanuson 58 5

Vitayanuson 58 6

Vitayanuson 58 8

Vitayanuson 58 9

Vitayanuson 58 10

Vitayanuson 58 11

 Vitayanuson 58 12

Vitayanuson 58 13

Vitayanuson 58 14

Vitayanuson 58 15

Vitayanuson 58 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2558

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 

 กิจกรรมการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2558
     นายสมศักดิ์ ปริสุทโธเหมทานนทร์ 
ผู้ว่าราชการ จ.ตรังเป็นประธานใน
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดย
มีนายฉลอง พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน โรงเรียนอนุบาลตรัง นำลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญเข้าร่วนในพิธีดังกล่าวโดยสำนักงานลูกเสือจ.ตรัง และ สพป.ตรัง เขต 1 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ.เมือง 
จ.ตรัง  
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558  

>> คลิกเมาส์ชมภาพพิธีสวนสนามทั้งหมดที่นี่<<

scount national 58 1

scount national 58 2

scount national 58 3

scount national 58 4

scount national 58 5

scount national 58 6

scount national 58 7

scount national 58 8

scount national 58 9

scount national 58 10

 scount national 58 11

scount national 58 12

scount national 58 13

scount national 58 14

scount national 58 15

scount national 58 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัย ร.ร.นำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่น 1-4

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 

 กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัย ร.ร.นำร่องโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่น 1-4
     นายสมมาตร์ สุวรรณทวี 
รองผอ.สพป.ตรังเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน
ในการประชุมครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย" รุ่นที่ 1-4 ในโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ปีงบประมาณ 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
 
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558  

>> คลิกเมาส์ชมภาพพิธีเปิดการประชุมทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกเมาส์ชมภาพการทำงานเป็นกลุ่มทั้งหมดที่นี่<<

Small Sicenc 58 1

Small Sicenc 58 2

Small Sicenc 58 3

Small Sicenc 58 4

Small Sicenc 58 5

Small Sicenc 58 6

Small Sicenc 58 7

Small Sicenc 58 8

Small Sicenc 58 9

Small Sicenc 58 10

 Small Sicenc 58 11

Small Sicenc 58 12

Small Sicenc 58 13

Small Sicenc 58 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมเจ้าหน้าที่เครือข่ายฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.ตรังบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 

 กิจกรรมเจ้าหน้าที่เครือข่ายฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.ตรังบริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคหัด
     เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพ 
โรงพยาบาลตรังบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคหัดให้แก่นักเรียนที่เกิดระหว่าง 1 มิ.ย.2551 ถึง ม.ค.2555 เพื่อ 
ถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง
 
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558  

>> คลิกเมาส์ชมภาพการฉีดวัคซีนหัดทั้งหมดที่นี่<<

Vaccine hut 58 1

Vaccine hut 58 2

Vaccine hut 58 3

Vaccine hut 58 4

Vaccine hut 58 5

Vaccine hut 58 6

Vaccine hut 58 7

Vaccine hut 58 8

Vaccine hut 58 9

Vaccine hut 58 10

 Vaccine hut 58 11

Vaccine hut 58 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2558

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 

 กิจกรรมประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 5/2558
          นายกิตติศักดิ์ นานช้า 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานและ
ดำเนินฃการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุม (ห้อง E-Classroom) โรงเรียนอนุบาลตรัง
 
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558  

>> คลิกเมาส์ชมภาพการประชุมครูฯทั้งหมดที่นี่<<

ParjumKurTh5 58 1

ParjumKurTh5 58 2

ParjumKurTh5 58 3

ParjumKurTh5 58 4

ParjumKurTh5 58 5

ParjumKurTh5 58 6

ParjumKurTh5 58 7

ParjumKurTh5 58 8

ParjumKurTh5 58 9

ParjumKru 3 58 10

 ParjumKurTh5 58 11

ParjumKurTh5 58 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมการแนะแนวการสอบชิงทุนการศึ...03 ก.ค. 2558 15:23 - Super Userกิจกรรมการแนะแนวการสอบชิงทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ

   กิจกรรมการแนะแนวการสอบชิงทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ
   ผู้บริหารและเจ้าห [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปน...01 ก.ค. 2558 12:49 - Super Userกิจกรรมการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2558

   กิจกรรมการสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2558
     นายสมศัก [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการครูปฐมว...30 มิ.ย. 2558 13:04 - Super Userกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัย ร.ร.นำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่น 1-4

   กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัย ร.ร.นำร่องโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย รุ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมเจ้าหน้าที่เครือข่ายฝ่ายบร...29 มิ.ย. 2558 13:54 - Super Userกิจกรรมเจ้าหน้าที่เครือข่ายฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.ตรังบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด

   กิจกรรมเจ้าหน้าที่เครือข่ายฝ่ายบริการสุขภาพ รพ.ตรังบริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคห [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมครูบุคลากรทางการศึกษ...27 มิ.ย. 2558 16:54 - Super Userกิจกรรมประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2558

   กิจกรรมประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 5/2558
         &nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมร้าน Dortor PC ติดตั้งโต๊ะคอมพิวเ...26 มิ.ย. 2558 15:20 - Super Userกิจกรรมร้าน Dortor PC ติดตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ห้องเรียน E-Learning

   กิจกรรมร้าน Dortor PC ติดตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ห้องเรียน
E-Learning
    ช่างและเจ้าหน้าที่ร้าน [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว... Read More...