พิมพ์

กิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ ปี 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว
กิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ ปี 2560
     คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียน
อนุบาลตรังร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบตาม
ประเพณีทางพระพุทธศาสนา ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียน
อนุบาลตรัง 
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

>>คลิกชมภาพประเพณีวันสาทรเดือนสิบทั้งหมดที่นี่<<

SadeDay10 60 0

SadeDay10 60 1

SadeDay10 60 2

SadeDay10 60 3

SadeDay10 60 4

SadeDay10 60 5

SadeDay10 60 6

SadeDay10 60 8

SadeDay10 60 9

SadeDay10 60 10


SadeDay10 60 11

SadeDay10 60 12

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมนักเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว
กิจกรรมนักเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
 คณะครู โรงเรียนอนุบาลตรัง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

>>คลิกชมภาพกลุ่มการงาน(ทักษะคอมฯ)ทั้งหมดที่นี่<<

>>คลิกชมภาพกลุ่มการงาน(โครงงาน)ทั้งหมดที่นี่<<

SinlapakCom67 1

SinlapakCom67 2

SinlapakCom67 3

SinlapakCom67 4

SinlapakCom67 5

SinlapakCom67 6

SinlapakCom67 7

SinlapakCom67 8

SinlapakCom67 9

SinlapakCom67 10


SinlapakCom67 11

SinlapakCom67 12

SinlapakCom67 13

SinlapakCom67 14

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมประชุมครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว
กิจกรรมประชุมครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1
 นางสาวผุสดี บ่นหา ครู หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โรงเรียน
อนุบาลตรัง ดำเนินการประชุมครู และนักเรียนเพื่อชี้แจงทำ
ความเข้าใจในการเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ณ
ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

>>คลิกชมภาพการประชุมครูนักเรียนทั้งหมดที่นี่<<

ParjumTermSinlapahatagum60 1

ParjumTermSinlapahatagum60 2

ParjumTermSinlapahatagum60 3

ParjumTermSinlapahatagum60 4

ParjumTermSinlapahatagum60 5

ParjumTermSinlapahatagum60 6

ParjumTermSinlapahatagum60 7

ParjumTermSinlapahatagum60 8

ParjumTermSinlapahatagum60 9

ParjumTermSinlapahatagum60 10
ParjumTermSinlapahatagum60 11

ParjumTermSinlapahatagum60 12

ParjumTermSinlapahatagum60 13

ParjumTermSinlapahatagum60 14

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการสรุปผลการรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBEC QA

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว
กิจกรรมการสรุปผลการรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
OBEC QA
 นางสาวผุสดี บ่นหา ครู หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โรงเรียน
อนุบาลตรัง
ณะผู้บริหาร ครู ร.ร.อนุบาลตรังร่วมกันสรุปผลการ
รับการประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับ OBECQAครั้งที่
ผ่านมา 
ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

>>คลิกชมภาพการสรุปผลการประเมินOBECQAที่นี่<<

>>คลิกชมภาพการแก้ไขปรับปรุงรายงานที่นี่<<

Total OBECQA60 1

Total OBECQA60 3

Total OBECQA60 2


Total OBECQA60 5

Total OBECQA60 6

OBECQA Anubantrang60 9

Total OBECQA60 8

Total OBECQA60 9

Total OBECQA60 10

Total OBECQA60 11

Total OBECQA60 12


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐาสากลในระดับ OBEC QA

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐาน
สากลในระดับ OBEC QA
 นายสำเริง ศรีวิน ครู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลไป รักษาการแทน ผอ.
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
ดำเนินการนำเสนอการบริหาบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์การการวัดคุณภาพ
(Thailand Quality 
Award : TQA) ในระดับ OBEC QAให้ คณะกรราการติดตามการประเมินได้รับทราบ ประกอบด้วย นายทรงวิทย์ นิลเทียน ผู้ทรง
คุณวุฒิ เป็นประธาน นายทองพูน 
ใจประเสริฐ์ ใจประเสริฐ์ ผอ.โรงเรียนอรัญประเทศ นางนวลใย นิลบรรพ์ ผอ.โรงเรียนประจวบวิทยาลัย น.ส.มุทิตา
แพทย์ประชุม ผอ.โรงเรียนวัดสะพานหิน นางมานิตา นิลบรรพ์ ครู โรงเรียน
สมุทรปราการ 
เลขานุการ และ น.ส.ธนัญภรณ์ รื่นเริง ครู โรงเรียนสตรี
สมุทรปราการ ณ ห้องประชุมใหญ่ 
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

>ชมภาพตั้งขบวนต้อนรับคณะผู้ประเมินOBECQAทั้งหมดที่นี่<

>ชมภาพพิธีกล่าวรายงานการประเมินOBECQAทั้งหมดที่นี่<

>ชมภาพคณะกรรมการประเมินตรวจเยี่ยมหมวดที่1-7ทั้งหมดที่นี่<

>ชมภาพคณะกรรมการประเมินพักรัประทานอาหารทั้งหมดที่นี่<

>ชมภาพคณะกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินทั้งหมดที่นี่<

OBECQA Anubantrang60 1

OBEC QA AnubanSongkhal 2

OBECQA Anubantrang60 3

OBECQA Anubantrang60 5

OBECQA Anubantrang60 6

OBECQA Anubantrang60 8

OBECQA Anubantrang60 9

OBECQA Anubantrang60 10

OBECQA Anubantrang60 11

OBECQA Anubantrang60 12

OBECQA Anubantrang60 13

OBECQA Anubantrang60 14

OBECQA Anubantrang60 15

OBECQA Anubantrang60 16 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษ...08 ธ.ค. 2560 03:12 - Super Userกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลตาก และเชียงใหม่

กิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลตาก และเชียงใหม่
   นายสนทยา ภักด [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLANNING ป...04 ธ.ค. 2560 16:21 - Super Userกิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLANNING ปีงบประมาณ 2561-2563

กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLANNING ปีงบประมาณ 2561-2563
   นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เข [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา...02 ธ.ค. 2560 03:04 - Super Userกิจกรรมการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

กิจกรรมการนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
   นายสนทยา ภักดีวานิช&nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรี...01 ธ.ค. 2560 13:43 - Super Userกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนการตรวจวัดสายตา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนการตรวจวัดสายตา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   คณ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินง...30 พ.ย. 2560 13:56 - Super Userกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 60

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 60
   นางปั [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรี...29 พ.ย. 2560 22:57 - Super Userกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนต้านภัยยาเสพติด ปี 2560

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนต้านภัยยา
เสพติด ปี 2560
   นายเกียรติสิน สุขเกษม  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...