วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลตรังเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล 

บนพื้นฐานของความเป็นไทย