ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

 

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชื่อ-สายชั้น
นางสาวสุพิศ  คงทน
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
นางเมตตา คงสุข
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
นางสาวสารภี  เพ็ชรสิริ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
นางสาวกนกภรณ์  ด้วงสุข
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/4
นางมยุรีย์  คันฉ่อง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/5
นางสาวขนิษฐา  มาระพงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/6
นางสาวริศรินทร์  บัวแดงดี
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/7