ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

 

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชื่อ-สายชั้น
นางสาวเยาวลักษณ์  เอี้ยวสง่า
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
นางปัทมาวดี ปราบปัญจะ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
นางสุพร โขขัด
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
นางเกศมณี ณ พัทลุง
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4
นางสริกา  ชลธาร
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5
นางวิภา  มโนรา
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6
นางยินดี  คงพูล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/7