จำนวนนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2562

 

ระดับชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม ร้อยละ
อนุบาลปีที่1 6 91 73 164 8.35
อนุบาลปีที่2 6 85 240 325 16.55
ประถมศึกษาปีที่1 6 124 126 250 12.73
ประถมศึกษาปีที่2 6 121 121 242 12.32
ประถมศึกษาปีที่3 6 115 133 248 12.63
ประถมศึกษาปีที่4 6 139 111 250 12.73
ประถมศึกษาปีที่5 6 132 116 248 12.63
ประถมศึกษาปีที่6 6 116 121 237 12.07
รวม 48 923 1041 1964 100.00