ครูประจำสายชั้นป.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-สายชั้น
นางอุษณีย์  สีดำ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
นางลัดดาวัลย์ แย้มทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
นางนิศากร เก้าเอี้ยน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นางสาวมลิแก้ว มณีรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
นางสาวพนัสดา กั่วเจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
นางหัสวรี สุรัติศักดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
นางนิตยา รำไพรุจิพงศ์
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางธาดา โปซิว
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นายสนั่น ลำยอง
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณ์
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1