ครูประจำสายชั้นป.2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-สายชั้น
นางสุวิมล  วงเวียน
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
นางบัวบูชา เพชรน้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
นางจุรีรัตน์ ทองคง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
นางรัตนา บุญเจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
นางพธูรียา จันทร์หอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
นางสาวอาทิตา แดงเรือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
นางดวงจันทร์ รัตนแคล้ว
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวจิราวรรณ เก่งกั่ว
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสุภาวดี ภูสุมาศ
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นายสรรเพชร พิธีการ
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2