ครูประจำสายชั้นป.3

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-สายชั้น
นางอนงค์  แคนยุกต์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
นางวีรนุช ธรรมวัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นางเปรมใจ เจียมจราพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
นางสุวิมล ปาระณะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
นางสุคนธา โพธิ์ทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
นางณัฐพร โบสะอิ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
นางสมจิตร สัมพันธรัตน์
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นายประภาส มณีใส
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวผุสดี บ่นหา
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางปรารถนา ยืนยง
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3