ครูประจำสายชั้นป.4

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-สายชั้น

นางสาวณธษา  ชุมพล
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางอุบลวรรณ กัญจนโรจน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
นางสาวณัชชา  ชูเพ็ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางศศิวิมล ดาวังปา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสุดารัตน์ อิดทิ้ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางศุทธินี  ศรีณวัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นายภัทรพงศ์  รองยาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอตินุช  สรรเกียรติกุล
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายสำเริง  ศรีวิน
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางดารา  ชูสังข์
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางฉันทนา  ศรมณี
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4