ครูประจำสายชั้นป.5

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-ตำแหน่ง

นางพรเพ็ญ  ชูหลิน
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางพจนาถ  วุฒิวงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางจรัสศรี บุณยรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางพรเพ็ญ  ชูหลิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวชีรานันท์ แซ่จุ้ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุวรรณา เพ็ชรถัด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวบังอร  จิตรา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางกาญจนา  รัตนรัต
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจันทร์ทิพย์  อ่อนแท้
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายปวร  ทองบัว
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5