ประวัติโรงเรียน

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ที่ตั้ง
                    โรงเรียนอนุบาลตรัง ตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังรหัสไปรษณีย์ 92000  โทรศัพท์ 0-7521-8818 โทรสาร 

0-7521-8818 Website  : www.anubantrang.ac.th  
E-mail : anubantrangschool@gmail.com

ประวัติความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จังหวัดตรัง จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตรัง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2503โดยได้รับความอนุเคราะห์ของพ.ต.อ.บุญณรงค์ วัฒนายนต์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อนุญาตให้ใช้เรือนรับรอง (จวนล่าง)ของกระทรวงมหาดไทย
เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2503 มีนักเรียน
ทั้งหมด56 คน ครู 2 คนมีนางสาวเสาวณีย์ ศักดิ์สวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
เดิมสังกัดกองการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2507 ได้ย้ายสถานที่มาใช้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
มีพื้นที่จำนวน 5 ไร่ 3 งาน31 ตารางวา ตามหนังสือโฉดนที่ 2429 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
ปัจจุบันนี้
โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ขยายการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เพิ่มขึ้น รับนักเรียนและครูเพิ่มขึ้นตามลำดับ ครัั้งเมื่อวันที่21 พฤศจิกายน 2523 ได้โอนไป
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2543 ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ ให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 3
งาน 99 ตารางวา ตามหนังสือตามหนังสือโฉนดที่ ตง.836
ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2546 โรงเรียนอนุบาลตรัง โอนไปสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหทด 6 ไร่ 3 งาน31.10 ตารางวา  มีอาณา
เขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ          ติดต่อถนนสาธารณะของเทศบาลนครตรัง
ทิศใต้              ติดต่อโรงเรียนทับเที่ยงฮั้วเฉี่ยว
ทิศตะวันออก   ติดต่อถนนประชาอุทิศ
ทิศตะวันตก     ติดต่อหนองน้ำสาธารณะ

สภาพชุมชน
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง เป็นชุมชนเมือง มีผู้คนหนาแน่น
ประกอบอาชีพึค้าขาย รับจ้าง ประชาชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาค่อนข้างดี
ในเขตพื้นที่ของโรงเรียนมีถนนสาธารณะ ซึ่งจัดสร้างโดยเทศบาลผ่าน
เข้าไปสู่โรงเรียนเอกชน ทำให้ไม่สะดวกในการดูแลนักเรียนแต่โรงเรียนมีมาตรการใน
การดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างดี
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี มีการดำเนินงานตาม
ประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น ประเพณีงานศพ บวชนาค วันสำคัญทาง
ศาสนา ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงารน วันลอยกกกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ ของดีเมืองตรัง
ประเพณีทำบุญเดือนสิบ การแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายของ
ชาวบ้านในท้องถิ่นมาเพื่อแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลสมัย เช่น การทำขนมเค็ก การทอผ้านาหมื่นศรี การทำขนมสาทรไทย การทำมีด
พร้านาป้อ การทำดอกไม้ด้วยยางพารา การเย็บจากด้วยใบจากและใบสาคู เป็นต้น
ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลตรัง เปิดให้บริการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6