ครูประจำสายชั้นป.6

 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-สายชั้น

ชื่อ-สายชั้น
นางชุติมา  ภักดี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวรุ่งทิวา  น้ำเจ็ด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางจารุวรรณ  หนูเอียด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสุรีย์ คำนวน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวนินทิตา ฤทธิหาญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางวิชุตา  แกล้วทนงค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายเกียรติสิน  สุขเกษม
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายพร ศรีสุวรรณ
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายนิวรรณ  ไชยรัตน์
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

นางสุภารัตน์  พูลแก้ว
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายกฤษณะ  เสรีรักษ์
ครูประจำวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6