พุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย
“ปัญญา ประเสริฐกว่าทรัพย์”