พันธกิจ

1.จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล และ
   เน้นการมีส่วนร่วม
2.จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
   มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
   รักความเป็นไทย
3.ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4.ส่งเสริมบุคลากรให้รักองค์กร มีจริยธรรม และเป็น
   บุคคลแห่งการเรียนรู้