พันธกิจ

1.จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วม
2.จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
   มีคุณธรรม จริยธรรม และ รักความเป็นไทย
3.ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4.ส่งเสริมบุคลากรให้รักองค์กร มีจริยธรรม และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้