พันธกิจ

1.จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกายอารมณ์ 
สังคม  และสติปัญญามีความพร้อม
ที่จะเรียนในชั้น ป.
1
2.จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
โดยเน้นการปฏิรูประบบการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนสำคัญ


3.ปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดำรงความ
   เป็นไทย และอนุรักสิ่งแวดล้อม

4.จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
   โรงเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
5.ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอ
   องค์กร ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และสนับ
สนุนการเรียนการสอน
6.จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย
   และเป็นแหล่ง เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน